کارت پستال انگیزشی ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن میگویند

کارت پستال انگیزشی ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن میگویند کارت پستال با عکس شخصی'

ناشنوا باش وقتی همه

از محال بودن آرزوهایت سخن میگویند

اجرای کارت پستال

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن میگویند