کارت پستال غمگین تنها تو تنهایی من بودی که اونم ازم گرفتی وقتی مردی خیلی ناراحت شدم عزیزم

کارت پستال غمگین تنها تو تنهایی من بودی که اونم ازم گرفتی وقتی مردی خیلی ناراحت شدم عزیزم کارت پستال با عکس شخصی'

تنها تو تنهایی من بودی که اونم ازم گرفتی

وقتی مردی خیلی ناراحت شدم عزیزم

اجرای کارت پستال

تنهایی یعنی غم