کارت پستال عاشقانه 💖 هیچ عشقی بالاتر از عشق مــادر نیست 💖 💖 هیچ حمایتی بالاتراز حمایت پــدر هم نیست 💖

کارت پستال عاشقانه 💖 هیچ عشقی بالاتر از عشق مــادر نیست 💖 💖 هیچ حمایتی بالاتراز حمایت پــدر هم نیست 💖 کارت پستال با عکس شخصی'

💖 هیچ عشقی بالاتر از عشق مــادر نیست 💖

💖 هیچ حمایتی بالاتراز حمایت پــدر هم نیست 💖

اجرای کارت پستال