کارت پستال سالگرد تولد 😷 ما ماسک میزنیم. 😷 تا کادر درمان استراحت کنند.

کارت پستال سالگرد تولد 😷 ما ماسک میزنیم. 😷 تا کادر درمان استراحت کنند. کارت پستال با عکس شخصی'

😷 ما ماسک میزنیم. 😷

تا کادر درمان استراحت کنند.

اجرای کارت پستال

پرستارها و دکترهای عزیز خداقوت