کارت پستال انگیزشی پدرم دوستت دارم تا بی نهایت  روز رفتنت روز دردناکی بود و هست برایم

کارت پستال انگیزشی پدرم دوستت دارم تا بی نهایت روز رفتنت روز دردناکی بود و هست برایم کارت پستال با عکس شخصی'

پدرم دوستت دارم تا بی نهایت

روز رفتنت روز دردناکی بود و هست برایم

اجرای کارت پستال

پدرم نیستی و دلم پر می کشد برای دیدنت